blank LMU M;uuml;nchen Faculty for Chemistry and Pharmacy LMU Munich
print

Faculty Council and Senate Meetings

Fakult├Ątsratssitzungen im Sommersemester 2017

 3. Mai 2017

 7. Juni 2017

12. Juli 2017

Senatssitzungen der LMU im Wintersemester 2017/2018

16. November 2017
14. Dezember 2017
08. Februar 2018

Senatssitzungen der LMU im Sommersemester 2017

 11. Mai 2017

22. Juni 2017

27. Juli 2017

Contact: See Dean's Office