blank LMU M;uuml;nchen Faculty for Chemistry and Pharmacy LMU Munich
print

Faculty Council and Senate Meetings

Fakultätsratssitzungen im Sommersemester 2017

 3. Mai 2017

 7. Juni 2017

12. Juli 2017

Senatssitzungen der LMU im Wintersemester 2017/2018

16. November 2017
14. Dezember 2017
08. Februar 2018

Senatssitzungen der LMU im Sommersemester 2017

 11. Mai 2017

22. Juni 2017

27. Juli 2017

Contact: See Dean's Office