Fakultät für Chemie und Pharmazie

Faculty Council and Senate Meetings

Fakultätsratssitzungen im Wintersemester 2023/2024

15. November 2023

13. Dezember 2023 (bei Bedarf)

31. Januar 2024

 

Senatssitzungen im WS 2023/2024

16. November 2023

14. Dezember 2023

8. Februar 2024

Senatssitzungen der LMU im Sommersemester 2024

16. Mai 2024

20. Juni 2024

18. Juli 2024

Contact: See Dean's Office